ประชุมวิชาการ เรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย จากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพี่อให้นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ทราบความก้าวหน้า เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์สู่สาธารณชนทั่วไป 

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนที่ 4

เป็นการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ในด้านรูปแบบหลักสูตรหรือวิธีจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีวเกษตร  ตลอดจนการบริหารการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับนโยบาย  และ ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการพื้นที่ หรือการจัดการตัวเกษตรที่ได้รับสิทธิทดลองทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของ ส.ป.ก.  เพื่อเป็นกรณีศึกษารูปแบบการผลิตกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนที่ 3

เป็นการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ในด้านรูปแบบหลักสูตรหรือวิธีจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีวเกษตร  ตลอดจนการบริหารการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับนโยบาย  และ ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการพื้นที่ หรือการจัดการตัวเกษตรที่ได้รับสิทธิทดลองทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของ ส.ป.ก.  เพื่อเป็นกรณีศึกษารูปแบบการผลิตกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนที่ 2

เป็นการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ในด้านรูปแบบหลักสูตรหรือวิธีจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีวเกษตร  ตลอดจนการบริหารการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับนโยบาย  และ ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการพื้นที่ หรือการจัดการตัวเกษตรที่ได้รับสิทธิทดลองทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของ ส.ป.ก.  เพื่อเป็นกรณีศึกษารูปแบบการผลิตกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนที่ 1

เป็นการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ในด้านรูปแบบหลักสูตรหรือวิธีจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีวเกษตร  ตลอดจนการบริหารการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับนโยบาย  และ ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการพื้นที่ หรือการจัดการตัวเกษตรที่ได้รับสิทธิทดลองทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของ ส.ป.ก.  เพื่อเป็นกรณีศึกษารูปแบบการผลิตกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

 

Read more...

เมนูวิชาการ