ประชุมวิชาการ เรื่อง "Logistic เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วม"

จากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงของประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ปี 2554 เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ สำนักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ ร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดการประชุมเพื่อระดมความเห็นร่วมกับนักวิชาการด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน สภากาชาดไทย และหน่วยงานเอกชน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม คือ ได้แนวความคิดการจัดการโลจิสติกส์กับภัยพิบัติจากหลายภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยการจัดการ โลจิสติกส์กับภัยพิบัติที่ตอบโจทย์ประเทศอย่างแท้จริง

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 2

เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอ โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำที่จังหวัดอุดรธานี โครงการนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทดลองรูปแบบวิธีการแบบใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของความร่วมมือกันพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากจะทำในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังได้ค้นพบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของการพัฒนาการปกครองตนเองของท้องถิ่นอย่างมาก

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 1

เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอ โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำที่จังหวัดอุดรธานี โครงการนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทดลองรูปแบบวิธีการแบบใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของความร่วมมือกันพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากจะทำในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังได้ค้นพบวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของการพัฒนาการปกครองตนเองของท้องถิ่นอย่างมาก

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงาน ABC 14 จังหวัด ตอนที่ 3

สกว. ได้เริ่มงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ชื่อย่อว่า ABC (Area-Based Collaborative Research) เป็นงานวิจัยรูปแบบใหม่ที่ สกว. ได้ริเริ่มขึ้น อย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2550 เป้าหมายของการทำงานที่เน้นเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนี้ คือ การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่และสร้างโอกาสใหม่เพื่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และการเมืองการปกครอง ด้วยการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็น คนนอกกับชุมชนและหน่วยงานรัฐในจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งเป็น คนในเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และสร้างความยั่งยืนจากภายใน โดยเน้นให้คนพึ่งตนเองได้ ระบบการจัดการตนเองของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดเข้มแข็ง  การประชุมวิชาการนี้จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ 14 จังหวัด ผ่านประเด็นการพัฒนา 2 กลุ่มเรื่อง คือ 1) การจัดการน้ำและพิบัติภัย 2) เกษตรและอาหารปลอดภัย

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงาน ABC 14 จังหวัด ตอนที่ 2

สกว. ได้เริ่มงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ชื่อย่อว่า ABC (Area-Based Collaborative Research) เป็นงานวิจัยรูปแบบใหม่ที่ สกว. ได้ริเริ่มขึ้น อย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2550 เป้าหมายของการทำงานที่เน้นเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนี้ คือ การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่และสร้างโอกาสใหม่เพื่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และการเมืองการปกครอง ด้วยการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็น คนนอกกับชุมชนและหน่วยงานรัฐในจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งเป็น คนในเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และสร้างความยั่งยืนจากภายใน โดยเน้นให้คนพึ่งตนเองได้ ระบบการจัดการตนเองของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดเข้มแข็ง  การประชุมวิชาการนี้จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ 14 จังหวัด ผ่านประเด็นการพัฒนา 2 กลุ่มเรื่อง คือ 1) การจัดการน้ำและพิบัติภัย 2) เกษตรและอาหารปลอดภัย

 

Read more...

เมนูวิชาการ