การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนงาน ABC 14 จังหวัด ตอนที่ 1

สกว. ได้เริ่มงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ชื่อย่อว่า ABC (Area-Based Collaborative Research) เป็นงานวิจัยรูปแบบใหม่ที่ สกว. ได้ริเริ่มขึ้น อย่างเป็นทางการเมื่อ ปี 2550 เป้าหมายของการทำงานที่เน้นเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนี้ คือ การแก้ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่และสร้างโอกาสใหม่เพื่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และการเมืองการปกครอง ด้วยการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็น คนนอกกับชุมชนและหน่วยงานรัฐในจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งเป็น คนในเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และสร้างความยั่งยืนจากภายใน โดยเน้นให้คนพึ่งตนเองได้ ระบบการจัดการตนเองของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัดเข้มแข็ง  การประชุมวิชาการนี้จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ 14 จังหวัด ผ่านประเด็นการพัฒนา 2 กลุ่มเรื่อง คือ 1) การจัดการน้ำและพิบัติภัย 2) เกษตรและอาหารปลอดภัย

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการวิจัยของอุดมศึกษา เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตอนที่ 2

อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคน  ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นอุดมศึกษาจึงต้องมี Creativity and Innovation  และเป็นผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการด้วย เพื่อสร้างกำลังคนสู่การรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น แท้ที่จริงแล้วการศึกษาเป็นกระบวนการเตรียมการสร้างคุณภาพชีวิต  และพัฒนาความสามารถระยะยาว  อุดมศึกษาควรมีบทบาทจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและความต้องการกำลังคนของสังคม ชุมชนท้องถิ่น ด้วย  โดยสร้างความเชื่อมโยงกันในสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกันอย่างสมดุล การสัมมนาครั้งนี้ จึงเชิญผู้มีประสบการณ์จัดการวิจัยและผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนความสำเร็จที่ผ่านมา และแสวงหาวิธีการดำเนินงานในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการวิจัยของอุดมศึกษา เพื่อรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตอนที่ 1

อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคน  ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นอุดมศึกษาจึงต้องมี Creativity and Innovation  และเป็นผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการด้วย เพื่อสร้างกำลังคนสู่การรับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น แท้ที่จริงแล้วการศึกษาเป็นกระบวนการเตรียมการสร้างคุณภาพชีวิต  และพัฒนาความสามารถระยะยาว  อุดมศึกษาควรมีบทบาทจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและความต้องการกำลังคนของสังคม ชุมชนท้องถิ่น ด้วย  โดยสร้างความเชื่อมโยงกันในสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกันอย่างสมดุล การสัมมนาครั้งนี้ จึงเชิญผู้มีประสบการณ์จัดการวิจัยและผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนความสำเร็จที่ผ่านมา และแสวงหาวิธีการดำเนินงานในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมกับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมกับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตอนที่ 3

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ

 

Read more...

เมนูวิชาการ