การประชุมวิชาการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมกับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมกับนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่สมดุลของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลและที่ดินอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากยิ่ง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบถึงแต่ละประเทศในระดับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม การหาแนวทางในการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ และการแสวงหาแนวทางการรับมือและการปรับตัวเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งโดยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็นโจทย์วิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลายสาขา (นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง/บูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ได้ และเกิดความเข้าใจในทัศนคติและมุมการมองการแก้ไขปัญหาของนักวิจัยสาขาอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 11 ของงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ตอนที่ 2

การสัมมนาในกลุ่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง การสร้างข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งสถาบันพัฒนาสยามได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น โครงการวิจัยนี้มุ่งสร้างระบบข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการทำงานตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเป็นหลัก ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เทคนิควิธีในการเปลี่ยนระบบการทำงาน พฤติกรรมในการทำงานและวัฒนธรรมในการทำงาน

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่ปีที่ 11 ของงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ตอนที่ 1

การสัมมนาในกลุ่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง การสร้างข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งสถาบันพัฒนาสยามได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น โครงการวิจัยนี้มุ่งสร้างระบบข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการทำงานตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเป็นหลัก ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เทคนิควิธีในการเปลี่ยนระบบการทำงาน พฤติกรรมในการทำงานและวัฒนธรรมในการทำงาน

 

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต

การสัมมนาในกลุ่มนี้ เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง การสร้างข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งสถาบันพัฒนาสยามได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น โครงการวิจัยนี้มุ่งสร้างระบบข้อมูลท้องถิ่นที่มีชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการทำงานตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเป็นหลัก ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เทคนิควิธีในการเปลี่ยนระบบการทำงาน พฤติกรรมในการทำงานและวัฒนธรรมในการทำงาน

 

Read more...

เมนูวิชาการ