งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย โดยไฮไลท์ของงานจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงได้แก่ การแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2556, กล่าวเปิดงาน โดย ผอ. สกว., สนทนากับผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2557 และ เสวนาพิเศษกับศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "การจัดเก็บภาษีน้ำมันเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด"

การสัมมนาในกลุ่มนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง การจัดเก็บภาษีน้ำมันเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสถาบันพัฒนาสยามได้ดำเนินการในหลายจังหวัดและได้รับผลเป็นความคืบหน้าอย่างน่าพึงพอใจมาก เดิมกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิจัยนี้มุ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง และได้ดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกกฎระเบียบและวางระบบจัดเก็บ รวมทั้งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งจัดเก็บแล้วได้ผลดี มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีน้ำมันเองได้ ถ้าได้รับการมอบหมายอำนาจหรือถ่ายโอนอำนาจ และได้ฝึกวิทยายุทธอย่างถูกวิธีและอย่างจริงใจ

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "พลังยุววิจัยวัฒนธรรม ก้าวการเรียนรู้ใหม่จากภูมิท้องถิ่นไทยถึงอาเซียน"

จากประสบการณ์ของสกว. อันนำไปสู่ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมวิจัยและการเรียนรู้ของคนรู้ใหม่เพื่อการ รู้รากเหง้า รู้เท่าทัน อยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านและยืนหยัดได้ในท้องถิ่นและในกระแสโลกจึงนำมาสู่การจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์สกว.กับความร่วมมือรวมพลังขับเคลื่อนความรู้และกาเรียนรู้บนฐานการวิจัยเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยใช้วิจัยและสื่อสารคดีเป็นเครื่องมือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในอาเซียน

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้...การศึกษาเพื่ออนาคตใหม่"

สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดให้มีการนำเสนอ ชุดความรู้ประเด็นการศึกษา ที่เป็นผลจากการใช้เครื่องมือแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  สร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมา ทั้งครูผู้สอน ชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบายส่วนกลางบางส่วนเกิดการยอมรับต่อผลที่ปรากฏขึ้น อย่างเด่นชัด ในตัวของ” เด็กที่เป็นผู้เรียนและเป็นเป้าหมายสำคัญของสูงสุดของการศึกษา โดยจัดให้มีทั้งการนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมด้านการจัดการศึกษาที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑  และการเสวนาด้านแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษา ที่กำลังเป็นโจทย์สำคัญของ ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "ยุติธรรมชุมชน...รากฐานความเป็นธรรมของสังคม"

เป็นการนำเสนอชุดความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งระดับชุมชน ที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชนแบบอย่างของจังหวัดตรัง (ตรัง Model) ที่ใช้แนวคิดวิธีการทำงานด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เผยแพร่ให้กับสาธารณะชนและภาคีที่เกี่ยวข้องรับรู้ พร้อมกับการเสวนาทางวิชาการของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านงานยุติธรรมชุมชน เพื่อร่วมกันทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยต่อไป

 

Read more...

เมนูวิชาการ