การสัมมนา "ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคต"

ความสำคัญคือ ภาคเกษตรของไทยจะปรับตัวรับความท้าทายได้อย่างไร ทิศทางการสร้างความรู้ควรเป็นเช่นไร จึงเป็นที่มาของการประชุมครั้งนี้ งานวิจัยเป็นการลงทุนของประเทศ ลงทุนเวลาของชีวิตของนักวิจัย เมื่อได้ผลจะขยายโอกาสความรู้เพื่อให้สังคมไทยรู้เท่าทัน ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความรู้ที่ใช้ได้จึงต้องมีบริบทที่ต้องคำนึงถึง นักวิจัยต้องพิจารณาว่างานที่ดำเนินการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ วิชาการ หรือชุมชน/พื้นที่ได้หรือไม่” 

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "ส้มโอ ต้นแบบการจัดการสุขภาพพืช"

การจัดประชุมเสวนาวิชาการ  ในหัวข้อเรื่อง ส้มโอ: ต้นแบบการจัดการสุขภาพพืชเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างโอกาสใน AEC” โดยเชิญวิทยากรจากหลายภาคส่วนมาร่วมอภิปรายและระดมความคิดเรื่อง การจัดการสุขภาพส้มโอ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ศักยภาพของส้มโอไทยในตลาดโลกและสถานภาพใน AEC และการถอดบทเรียนจากการตั้งรับมหาอุทกภัยของสวนส้มโอ และแนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอภายหลังน้ำท่วม

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย"

การบรรยาย เรื่อง "แนวทางโครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2556-2560" เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม โดยการบรรยายดังกล่าวอยู่ภายใต้การประชุมวิชาการ "MOU Signing Ceremony between The Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), UK and The Thailand Research Fund (TRF) and National Science and Technology Development Agency (NSTDA)" ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

 

Read more...

การอภิปราย “ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

โครงการ คปก. สกว. จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่100 ณ  โรงแรมเดอะ สุโกศล ในวันที่ 12 กันยายน 2557 หวังกระตุ้นศิษย์เก่าและปัจจุบันให้สร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างค่านิยมในการผลิตบุคลากรแทนส่งคนไปเรียนนอก โดยในช่วงหนึ่งของการจัดประชุมมีการอภิปราย ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่ ศ.ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รศ.ดร.พินิต  รตะนานุกูล, ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ และมี ศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย 

 

Read more...

การบรรยายพิเศษ “โครงการ คปก. จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต”

ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ คปก. ครั้งที่100จากดุษฎีบัณฑิต คปก. สู่อาจารย์ที่ปรึกษา คปก.ณ  โรงแรมเดอะ สุโกศล ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งจัดโดยโครงการ คปก. สกว. และคณะผู้ประสานงานโครงการการประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัยในการนี้ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ คปก. สกว. ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ โครงการ คปก. จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคตโดยช่วงหนึ่งของการบรรยายศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กล่าวว่า ตนเองตั้งเป้าและอยากเห็นโครงการ คปก. สามารถผลิตบัณฑิตปริญญาเอกให้ได้ปีละ4,000คน และผลิตผลงานตีพิมพ์ให้ได้500เรื่องต่อปีเป็นอย่างน้อย

 

Read more...

เมนูวิชาการ