พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ช่วงการแสดงชุดสะพานสานฝัน

การแสดงชุดสะพานสานฝัน โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ , อาจารย์เสาวนีย์ ซื่อตรง และนักแสดงจากหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนาย ในงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพฯ

 

Read more...

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 Part2/2

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 จัดในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน ปี 2015มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจความร่วมมือของไทยกับโลกมุสลิม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางวัฒนธรรม ยอมรับในความแตกต่างของศาสนา เพื่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสงบสุข เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวมุสลิมในด้านต่าง ๆ และบูรณาการให้เข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ ด้วย

 

Read more...

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 Part1/2

การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 จัดในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน ปี 2015มีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจความร่วมมือของไทยกับโลกมุสลิม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางวัฒนธรรม ยอมรับในความแตกต่างของศาสนา เพื่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสงบสุข เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวมุสลิมในด้านต่าง ๆ และบูรณาการให้เข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ ด้วย

 

Read more...

เวทีสาธารณะ สกว.: ความรู้สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง ทิศทางใหม่และทางเลือกของการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่น

TRF Forum ในครั้งที่ 3 สกว.ได้นำเสนอว่าการปฏิรูปประเทศต้องเน้นฐานการวิจัยและนักวิชาการ โดยปฏิรูปแบบ redesigning ในด้านการปกครองและการปรับโครงสร้างอำนาจ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านชุมชนฐานรากของประเทศ และนักวิชาการจากมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม สถาบันพระปกเกล้า สจล. และคณะรัฐศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ได้ให้ข้อเสนอให้ภาครัฐปกครองแบบการกระจายอำนาจ ปรับเปลี่ยนการจัดการองค์กรท้องถิ่น อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นกระจายอำนาจที่ภาคประชาสังคมทำงานได้รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะของชุมชน 

 

Read more...

เวทีสาธารณะ สกว.: ความรู้สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร”

สกว.ได้จัดเวที TRF Forum เพื่อรวบรวมข้อเสนอต่างๆ จากงานวิจัยและเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่คมชัด ปฏิบัติได้ มีผลข้างเคียงน้อย เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่รัฐต่อไป โดยครั้งนี้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับให้แก่เกษตรกรไทย โดยเน้นให้รัฐตอบสนองต่อความก้าวหน้าในสิทธิของเกษตรกร ปรับศักยภาพทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และแก้ปัญหาเรื่องราคาและรายได้ของเกษตรกร

 

Read more...

เมนูวิชาการ