เวทีสาธารณะ สกว.: ทิศทางใหม่และทางเลือกของการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่น

forum-03เวทีสาธารณะ สกว.: ความรู้สู่การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3  "นักวิชาการชี้ใกล้หมดยุคประชานิยม ปฏิรูปประเทศได้ต้องกระจายอำนาจที่เหมาะสม เพื่อจะสร้างความเจริญในระยะยาวแก่ประเทศไทยต่อไป 

 

Read more...

เมนูวิชาการ